3. Oydar Radyo akademi Ödülleri

Oydar Radyo Akademi Ödülleri
Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi

Radyo Akademi Ödülleri Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi : Son güncelleme 13 Ocak 2016

Üye, iş bu "3. Oydar Radyo Akademi Ödülleri Katılımcı Sözleşmesi" web sitesinin bulunduğu dijital ortamda onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, Sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, anladığını, onayladığını ve web sitesinde yer alan Kullanım Koşulları’nın işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Sözleşme’nin güncel halini her zaman Site’de bulabilir ve meydana getirilen güncellemeleri okuyabilir.

1. - Taraflar:

İş bu Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi, "www.radyoakademiodulleri.com" adresinden yayın yapmakta olan, "Oydar Radyo Akademi Ödülleri Oylama Sitesi" (bundan sonra "Site" olarak anılacaktır), Site'nin yayın haklarına sahip "Erkut Medya" şirketi (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) ve Site'yi kullanan kullanıcılar (bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır) arasındaki ilişki, hak ve yükümlülükleri belirler.

2. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri:

2.1 - Site'de oy kullanmak isteyen gerçek kişiler, işbu Sözleşme'nin şartlarını dikkatlice okuduklarını; üyelik bilgilerini kendilerine ait olarak gerçeğe uygun, eksiksiz ve gerektiği gibi doldurarak ve Site'de yer alan "Bağlan" butonuna tıklayarak Sözleşme'de yer alan şartları tamamen kabul etiklerini ve Site'ye üyeliklerini gerçekleştirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.2 - Üye, Site'ye kayıt için vermiş olduğu bütün kişisel bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; Şirket'in bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin Şirket tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3 - Üye'nin kayıt sırasında vermiş olduğu facebook hesap bilgileri Üye'ye özeldir ve Üye bu hesap bilgileri ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir; aynı isim ve ya hesap ile iki farklı üyelik yapılamaz. Üye, Site'yi sadece kişisel amaçla ve Şirket'in verdiği yetki ve sınırlar ile amacına uygun olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye Site'ye üyeliğini ve işbu Sözleşme'den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez.

2.4 - Üye, Site'den alacağı hizmeti yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara uyacağını ve Site'ye giriş dâhil bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İçerik'e erişmek dâhil Site'de gerçekleştireceği bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de, söz konusu kullanımı engelleyeceğini ve/veya Şirket'e ihbar edeceğini; işbu maddede yer alan taahhütlerine aykırı hareket etmesi halinde Şirket'in işbu Sözleşme'yi derhal, ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın tazminatsız olarak feshedebileceğini; böyle bir durumda üyeliğinin son bulacağını ve Şirket'in her türlü zararını tazmin etme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.5 - Üye, Şirket'in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılımına, veritabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, müdahalelerde bulunamaz; Site'yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Şirket'in hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. Bu kapsamda Üye, hiçbir şekilde Site'nin işleyişini aksatmayacağını ya da aksatmaya teşebbüs etmeyeceğini, Site'nin bağlantı, işleyiş, cihaz ve unsurlarına, verilerine zarar vermeyeceğini; Şirket ve bağlantılı veya yetkili kişilerce kullanılan program ve bağlantılarla ilgili olarak mevcut kod, şifre ve verileri kullanım amacı dışında değiştiremeyeceğini, kopyalamayacağını, paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6 - Üye, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu; Site'ye erişmekte kullandığı ve hizmetlerden yararlandığı bilgisayar, telefon vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini de sağlamak zorunda olduğunu; bu hususta gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Site'ye bağlantı nedeniyle Üye'nin kendi bilgisayarı, telefonu ve kişisel verilerinin ve üyelik bilgilerinin korunması hususunda, tüm sorumluluk Üye'ye aittir.

2.7 - Üye hiçbir şekilde Site'yi, sunulan hizmeti kullanarak Şirket'e diğer kullanıcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer yasal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri işlemeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Üye'nin kendisine ait olacaktır.

3. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri:

3.1 - Şirket, Site ve İçerik üzerinde hak sahibidir. Site’nin ve/veya İçerik'in Şirket tarafından sağlanacak koşullar dâhilinde Üye tarafından kullanılması, Üye'ye Site'nin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez.

3.2 - Şirket'in, Site'de ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3 - Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Üye'ye ait bilgi ve kayıtları resmi makamlarla paylaşabilir, kendisi kayıt altına alabilir, kontrol edebilir, yedekleyebilir ve/veya saklayabilir. Bununla birlikte Şirket'e iletilen tüm eleştirilerin hakkı Şirket'e aittir, istenildiği taktirde Şirket tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3.4 - Site'nin ve hizmetin kullanımın sınırını ve şeklini, üyelik şekillerini ve Üye'nin faydalanabileceği hizmetleri Şirket'in uygun gördüğü şekilde, Üye'nin muvafakati aranmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir. Şirket Site'nin tamamı veya bir bölümünü, belirli bazı hizmetleri veya hizmetlerin tamamının kullanımını ileride ücretli hale getirebilir. Üye'nin bir hizmetten daha önce yararlanmış olması, tekrar aynı hizmetten aynı şartlarla faydalanacağı anlamına gelmemektedir. Şirket'in, Site'ye erişimin ve Site'deki hizmetlerden Üye'nin yararlanmasının sürekli, kesintisiz olacağı, Site'nin ve erişimin güvenli ve hatasız olacağı veya hizmetlerin (kalitesinin) aynı şartlarla olacağı yönünde bir taahhüdü bulunmamaktadır.

3.5 - Şirket gerekli gördüğünde hiçbir süre sınırlaması olmadan Site'nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket'in Üye'ye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3.6 - Şirket, Üye'nin Site'yi kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, varsa mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği şekilde ve uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Üye, yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve Şirket'ten hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Üye'nin meydana getirdiği ve varsa sohbet sırasında yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği/yükleyeceği yazı, mesaj, işaretlerin tamamını veya bir bölümünü tanıtım, duyuru amacı ile yayınlama ve/veya Site içerisinde Şirket tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar/üyeler tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilinde olup, bu hallerde Üye, Şirket'ten telif ve benzeri hiçbir ücret, hak, alacak talep etmeyecektir. Şirket Üyeler'in bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılabilecektir. Buradaki amaç, Site'nin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve Şirket'i geliştirmektir.

3.7 - Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri (Şirket'in hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü çalışmalar) ve her türlü İçerik, marka, logo, knowhow… vb. her yasal mevzuattan kaynaklı hakları Şirket'e aittir veya Şirket tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Üye, Site'de yer alan metinleri, görüntüleri, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeleri, ara yüz… kısacası İçerik'in tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya Şirket'e ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri Site'den kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Üye, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, İçerik'i Site'ye ve/veya Şirket'e/ İçerik'in yasal mevzuat uyarınca hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Site'den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz; iş bu madde de belirtilen eylemleri gerçekleştiremez.

4. Üyelik Bilgilerinin Şirket Tarafından Kullanılabilmesi :

4.1 - Üye, Site'ye kaydolurken ve/veya iletişim sırasında vermiş olduğu tüm kişisel verilerinin (ad, soyad, yaş, cinsiyet vb.), reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) ve genel eğilimlerini belirlenmesi gibi benzer konularda Şirket tarafından kullanılacağını pazarlama, bildirim ve sair amaçlarla ulaşma hakkı olduğunu bilip kabul eder. Şirket bu verileri kendi kullanabileceği gibi kendi takdirine göre 3. Kişi/kurumlarla da paylaşabilecektir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Şirket kendisine yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

- ÇEREZLER : Üye'nin kullandığı internet tarayıcı yazılımı üzerinden Site ve Şirket tarafından çerez adında metin dosyaları elde edilebilir. Çerezler, Üye'nin kişisel bilgi içermese de, Site'nin nasıl kullanıldığı hakkındaki bilgilerin Şirket tarafından elde edilmesini olanaklı kılar. Şirket, Çerezler aracılığıyla aşağıdaki verileri toplayabilir.

- IP ADRESİ : Site ziyaret edildiğinde, Site'ye erişmek için kullanılan bilgisayar veya internet erişim sağlayıcısını tanımlayan İnternet Protokol ("IP") adresine ulaşılır. Belli Üyeler'in Site'nin çeşitli kısımlarını ziyaret etme sıklığı ile ilgili olarak bilgi toplamak için IP adresleri kullanılabilir. Site'nin Üyeler'in ilgi alanları ve tercihleri çerçevesinde özelleştirilmesi amacıyla bu bilgiler, Üyeler'in kişisel kimlik bilgileri ile birleştirilebilir.

- OTURUM/TANIMLAMA BİLGİLERİ : Site tarafından tanımlama bilgileri de kullanılabilir. Tanımlama bilgileri, bilgisayarında depolanan ve web sitelerinin kullanıcı ile ilgili bilgileri hatırlamasına olanak tanıyan küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri, Site'nin niteliğini arttırmak için çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Sayfalar arası geçişte sürekliliği sağlamak için, geçici ("oturum kimliği" de denir) tanımlama bilgileri kullanılabilir. Oturum kimliği tanımlaması, Ziyaretçi internet tarayıcısını kapattığında sona erer, tanımlama bilgileri silinir. Bunları dışında, kalıcı tanımlama bilgileri de kullanılabilir. Kalıcı tanımlama bilgileri, Site'nin belli kısımlarının, Üyeler'in o kısmı ilk ziyaretinden sonra tekrar ziyaret ettiğinde tarayıcınızı hatırlamasına olanak tanır. Tanımlama bilgileri, Üyeler'in Site'yi tekrar ziyareti ettiğinde Site'nin kişiselleştirilmesine yarar ve Site üzerinde gerçekleştirilebilecek belli etkinlikler sırasında zamandan tasarruf edilmesini sağlar. İnternet tarayıcıları, Üyeler tarafından tüm tanımlama bilgilerini kabul edecek, reddedecek veya bir tanımlama bilgisi tanımlandığında Üyeler'i haberdar edecek şekilde ayarlanabilir. Bu ayarlama, münhasıran Üyeler'in yükümlülüğünde olup, varsayılan ayarlar çerçevesinde elde edilen bilgilerin, izinsiz olarak elde edildiği biçiminde bir yoruma gidilemez, bu sebeple Şirket sorumlu tutulamaz. (Tarayıcılar birbirinden farklıdır, bu nedenle tanımlama bilgisi tercihlerinin nasıl değiştirilebileceğini öğrenmek için tarayıcının menüsündeki "Yardım" seçeneğine bakılması gerekmektedir.) Şirket, Üyeler'in tanımlama bilgisi göndermek için izin alır. Ancak, Site tarafından gönderilen tanımlama bilgilerinin reddedilmesi halinde, Site'nin içeriğinden tümüyle faydalanılamama ihtimali mevcuttur, Site tecrübesi sınırlanabilir.

- İŞARETÇİLER ve DİĞER : Site, web işaretçileri dâhil olmak üzere, internet teknolojilerinin sunduğu diğer izleme araçlarını kullanabilir. Web işaretçileri, Site'deki görüntülerde ve/veya Site tarafından gönderilen elektronik postalarda bulunur ve Site'nin hangi kısımlarının ziyaret edildiğini, gönderilen elektronik postanın açılıp açılmadığının belirlenmesine ve Site'nin etkililiğinin ölçülmesine olanak tanır. Bu teknik yöntemler, doğrudan Site adına bilgi toplaması için yetkili kılınan bir hizmet sağlayıcısına bilgi aktarımını içerebilir.

4.2 - Site'nin iyileştirilmesini sağlamak için otomatik olarak Üye'nin edindiği bilgi ile kişisel kimlik bilgileri birleştirilebilir.

5. Diğer :

5.1 - Şirket Üyeler'den Üyelik işlemleri için peşinen elektronik posta adreslerini istememektedir. Ancak Üyeler'in bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

5.2 - Yine Şirket kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Şirket tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

İŞ BU KULLANIM VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ OKUDUM ANLADIM KABUL EDİYORUM